Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Lov for NTNU Flyklubb

Stiftet 1/9-1932

Vedtatt den 14/2-2020

Forrige utgave godkjent av idrettsstyret den 2/4-2013

§ 1 Klubbens navn

Klubbens navn er NTNU Flyklubb. Til daglig bruk forkortes dette navnet til NTNUF.

 

§ 2 Formål

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund, og ved samarbeid og kameratskap fremme høyverdig flyging i sunne former.

Det skal videre være en sentral oppgave å arbeide for å aktivisere ungdom i klubbarbeid og opplæring innenfor alle klubbens interessefelt. En naturlig fortsettelse av dette arbeid er videreutdannelse i form av f. eks. kurs og studiearbeid.

For å gjennomføre dette vil klubben:

 • planlegge og gjennomføre opplæring i seil- og motorflyging
 • spre opplysning om flyging og luftfart
 • arrangere og delta i konkurranser

 

§ 3 Organisatorisk tilknytning

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Klubben er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Klubben har sete i Trondheim kommune og er medlem av Idrettsråd I kommunen.

Klubben er tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF).

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

 

§ 4 Medlemmer

Alle som lover å overholde klubbens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

 

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

 

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

 

§ 8 Inhabilitet

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

 

 

§ 9 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser). .

 

§ 10 Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

 

§ 11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

 

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 13 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Velge to til å undertegne protokoll
 2. Behandle årsmelding
 3. Behandle regnskap i revidert stand
 4. Behandle innkomne forslag og saker
 5. Fastsette kontingent
 6. Vedta budsjett
 7. Behandle NLF’s årsberetning og regnskap
 8. Behandle saker som skal fremmes på NLF’s seksjonsårsmøter og på NLF’s ting
 9. Velge følgende tillitspersoner:

a) Styre, bestående av leder, nestleder (seilflyansvarlig), sekretær, kasserer, 1 styremedlem (motorflyansvarlig) og 3 varamedlemmer

b) 2 revisorer med 2 vara

c) Representant(er) til seksjonen(e)s årsmøter og til Idrettsrådet i kommunen

d) Representanter til Midtnorsk Fly- og Luftsportssenter A/S (MFL).

 

§ 14 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er

kunngjort i innkallingen.

 

§ 15 Styret

Klubben ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere klubben utad.

5. Oppnevne ansvarlig hovedinstruktør/skolesjef og andre fagansvarlige i.h.t. gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

To av styrets medlemmer i fellesskap tegner klubben. De personer som tegner klubben må være fylt 18 år.

 

§ 16 Grupper/avdelinger

klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 17 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. § 17 kan ikke endres.

 

§ 18 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 16.I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen